• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 36 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По четвърта точка от дневния ред: Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0    

РЕШЕНИЕ № 36: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Балчик одобрява разходите за 2020 г. за всяка от дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, в размер на 4 613 370.00 лв.