• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 35 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 24 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-04-3/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 1; ПРОТИВ" - 10; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 9

РЕШЕНИЕ № 35: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка установена неприложимост на фактическите основания на §42 на ПЗР на ЗИДЗОС (ДВ, бр. 96 от 1999г.)  Общински съвет гр. Балчик, не подкрепя предложението за ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 24 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, с което във връзка със заявление вх. № ОС-3012-8/07.08.2019 г., е одобрена пазарна оценка в размер на 14 000.00 лв. (четиринадесет хиляди лева), без ДДС за продажба на общински имот на собствениците на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.51.244 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ V, кв. 8 по ПУП на вилна зона „Бели скали") с площ от 500 m2 (петстотин квадратни метра), актуван с АОС № 4832/17.10.2019 г. на Нели Пеева Атанасова и Камен Пеев Атанасов.