• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 34 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 23 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-04-2/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 1; ПРОТИВ" - 10; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 9

РЕШЕНИЕ № 34: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка установена неприложимост на фактическите основания на §42 на ПЗР на ЗИДЗОС (ДВ, бр. 96 от 1999г.)  Общински съвет гр. Балчик, не подкрепя предложението за ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 23 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, с което във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/06.02.2019 г., е одобрена пазарна оценка в размер на 14 500.00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.1.236 по кадастралната карта на гp. Балчик (УПИ V, кв. 26 по ПУП на вилна зона „Изгрев" гр. Балчик), с площ от 468 m2 (четиристотин шестдесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4829/10.09.2019 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Валентин Радев Кънев.