• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 620 Протокол 42 от 18.07.2019 г.

По девета  точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.008 Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията"от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 620: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура BG14MFOP001-4.008 Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията"

 

1.    Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение  по Процедура  BG14MFOP001-4.008 Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията"

2.    Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.