• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 619 Протокол 42 от 18.07.2019 г.


По осма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: Мелих Хаджиев - член на ПКЗССД

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

Гласували със „За" - 6; „Против" - 0; „Въздържали се" - 4, не гласуват 6 общински съветници

РЕШЕНИЕ № 619: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 3 от Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, приет с Решение 128 по Протокол № 9 от 25.04.2017 г., Общински съвет - Балчик не дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи