• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 618 Протокол 42 от 18.07.2019 г.

По седма точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.501.91 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 618: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-4/17.06.2019 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 550.00 лв. (седем хиляди петстотин и петдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.501.91 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ VІІ, кв. 9 по ПУП на кв. „Младост" с. Оброчище), с площ от 512 м2 (петстотин и дванадесет квадратни метра), актуван с АОС № 4807/01.07.2019 г. на собствениците на сградата Станка Радева Илиева и Станьо Илиев Станев.