• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 617 Протокол 42 от 18.07.2019 г.

По шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 66250.501.706 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 617: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4808/01.07.2019 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 66250.501.706 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ ХІ, кв.45 по ПУП на с. Сенокос), с площ от 1490 м2  (хиляда четиристотин и деветдесет квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 200.00 лв. (тринадесет хиляди и двеста лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.