• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 615 Протокол 42 от 18.07.2019 г.

По четвърта точка от дневния ред: Издаване на Запис на заповед от община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, с адрес: град София, ул. Триадица № 2, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0100-С01 за проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 615: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0100-С01 от 11.06.2019 г. за БФП по  Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Общински съвет - Балчик:

  1.  Упълномощава  кмета  на  Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише  Запис на заповед, като се задължава неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя - Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, с адрес: град София, ул. Триадица № 2, сумата от 57 496,52 лв. (петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и шест лв. и 52 ст.), покриваща пълния размер на искания аванс по Административен договор BG05M9OP001-2.040-0100-С01 за проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

        2. Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен договор BG05M9OP001-2.040-0100-С01 от 11.06.2019 г.  и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.