• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 614 Протокол 42 от 18.07.2019 г.

По трета точка от дневния ред: Разглеждане на Заявление от Валери Алеков Борисов от гр. Балчик за предоставяне на общински имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 614: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС; чл. 38, ал. 1, т. 8 и чл. 60 ал. 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-965/31.05.2019 г. от Валери Алеков Борисов от гр. Балчик, ул. Родопи" №29, Общински съвет - Балчик реши:

1. Дава съгласие да се приеме чрез дарение от Валери Алеков Борисов от гр. Балчик, ул. „Родопи" № 29  собствеността на незастроен урегулиран поземлен имот № VІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.253 по кадастралнатакарта на гр. Балчик, с площ от 443 м2, съгласно Договор за продажба на общински имот, вписан под № 78, том VІ, вх. рег. № 2488/19.10.2018 г. на служба по вписванията.

2. Отменя свое Решение № 473 по протокол №32 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29 ноември 2018 г. за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.226 по кадастралната карта на гр. Балчик.      

3. Дава съгласието си да бъде извършено овъзмездяване чрез дарение на Валери Алеков Борисов от гр. Балчик, ул. „Родопи" №29 с имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот № І, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.226 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 455 м2, актуван с акт за частна общинска собственост № 2840/02.03.2007 г.;

4. Упълномощава кмета на общината да  извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение, включително и да сключи договор за дарение.