• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 613 Протокол 42 от 18.07.2019 г.

По втора точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода  от 01 януари 2018 г. до  31 декември  2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

Гласували със „За" - 9; „Против" - 0; „Въздържали се" - 10

РЕШЕНИЕ № 613: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публични финанси и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общинския съвет - Балчик не приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2018 година.