• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 577 Протокол 40 от 24.05.2019 г.

По шеста точка от дневния ред: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Балчик" г-н Петко Петров Петков.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 577: На основание член 21, ал.1, т.22 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -Балчик удостоява със званието „Почетен гражданин на гр. Балчик" Петко Петров Петков.

Упълномощава кмета на общината да връчи почетна огърлица и грамота на удостоения жител на Балчик на празника на града - 24 май.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0