• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 573 Протокол 40 от 24.05.2019 г.

По втора точка от дневния ред: Награждаване на ученици по повод 24 май 2019 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 573: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и докладни записки и предложения от СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Антим І", ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ЦСОП „Акад. Т. Самодумов" с Кранево и ЦПЛР-ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2019 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2019" и парична награда от по 200.00 лева на човек, следните ученици:

1. Диляна Красимирова Трифонова  - отличник на „Випуск-2019" в СУ "Христо Ботев" Балчик

2. Златина Иванова Добрева - ученичка от V  клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и класиране I-во място в областна олимпиада по математика, две втори места в областни олимпиади по български език и литература и по астрономия, участие в Национална олимпиада „Знам и мога" и др.

3. Александър Сергеевич Гулит - ученик от VIII клас в СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище - за участие в Националната олимпиада по руски език в гр.Плевен

4. Велико Николаев Великов - ученик от VІІ клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий" град Балчик, за отличен успех и призово класиране в училищни, общински и национални олимпиади и състезания.

5. Стефани Пламенова Върбанова - ученичка от ІV клас в ОУ „Васил Левски" с. Соколово

7. Моника Ивелинова Кирилова - от Мажоретен състав към Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик

8. Станимир Весков Радев - ученик от ХІ клас в Център за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0