• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 546 Протокол 37 от 29.03.2019 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Осигуряване на гориво за автомобилите на РС ПБЗН град Балчик и участък Албена. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ № 546: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество:

1. Общински съвет Балчик определя годишен лимит за 2019 г. на автомобилите на РС ПБЗН Балчик  - опел "Астра" Тх 7914 ТХ и Участък Албена - опел "Астра" Тх 6585 ХВ в размер на 600 литра бензин А95Н.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 14 общински съветници

 „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0