• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 535 Протокол 37 от 29.03.2019 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Стелиян Стойчев за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ № 535: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3013-2/13.02.2019 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 193.00 лв. /сто деветдесет и три лева/ за учредяване право на пристрояване на тераса с площ от 12 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.55.219.1.3 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент № 1, ет.1, бл.№ 9, ВВС-блокове, гр. Балчик, собственост на Стелиян Иванов Стойчев и Маргарита Йорданова Стойчева.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0