• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 531 Протокол 37 от 29.03.2019 г.


По осма точка от дневния ред: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ № 531: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, документ с изх. №08-00-28/25.01.2019 г., Общински съвет - Балчик реши:


1. Приема Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. от Общински съвет - Балчик, в частта относно чл. 56, ал.1, т. 42.;

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.


Допълва  в частта чл. 56, ал.1, т. 42, както следва:

 

§1. Цени на предизборни публикации

-           за първа страница,цветна                                   0.40 лв./кв.см

-        каре до главата на вестника                                  0.50 лв./кв.см

-        каре за вътр. страница                                           0.25 лв./кв.см

-        каре за външна стр.,цветна                                   0.35 лв./кв.см

Вмъкване на рекламни/агитационни материали    0,10 лв./бр.

  Отстъпки:

1.        При повторяемост на рекламата повече от 3 пъти                          ..............-20%

2.        При повторяемост на рекламата повече от 12 пъти                        ..............-50%

3.        За благодарности, поздрави, скръбни вести                                     ..............-50%

4.        При еднократна реклама с и над обем ¼ от страницата                ..............- 20%

5.        При еднократна реклама с и над обем ½ от страницата                ..............- 50%

*Четвърт страница се равнява на 250,80 кв.см

* Половин страница се равнява на 507,30 кв.см

*Отстъпките не се натрупват и не се отнасят за предизборни публикации

6.      При ръчна продажба........................................................................ ............. 0,07 лв./бр.  *изключение са договорите за разпространение и продажба с други условия от страна на изпълнителя

7.      За рекламни агенции...............................-20%

Размер на колоните:

1 колона - 4,2 см        3 колони - 13,2 см         5 колони - 22,2 см

2 колони - 8,7 см        4 колони - 17,7 см         6 колони - 26,7 см

Височината на каретата се закръгля на цяло число

Междуколонното разстояние е 3 мм

Абонамент (хартиено и електронно издание):

Корична цена на вестник "Балчик"              ................. 0,30 лв.

Годишен абонамент/12 месеца                     .................. 14,40 лв.

*Върху цените на услуги е включен ДДС

§2. Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с решение № 31, Протокол от № 37 от 29.03.2019 г. на Общински съвет Балчик, влиза в сила от деня на публикуването й на официалния сайт на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0