• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 530 Протокол 37 от 29.03.2019 г.

По седма точка от дневния ред: Приемане на Годишен доклад за 2018 г., относно наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ № 530: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС №216/02.09.2008 г.:

1. Общински съвет Балчик одобрява представения Годишен доклад за 2018 г. относно наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0