• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 529 Протокол 37 от 29.03.2019 г.

По шеста точка от дневния ред: Приемане на бюджетна прогноза за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ № 529: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2020 г. - 2022 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2020 година в размер на 13 044 300 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на 12 365 600 лева.

2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на 13 454 400 лв. и разходи в местни дейности в размер на  12 789 700 лева.

3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на 13 439 500 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 777 000 лева.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0