• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 528 Протокол 37 от 29.03.2019 г.

По пета точка от дневния ред: Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от Районно Управление - Албена към ОД на МВР град Добрич за 2018.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 528: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема за информация Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от Районно Управление - Албена към ОД на МВР град Добрич за 2018  година.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0