• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 494 Протокол 33 от 18.12.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Учредяване безвъзмездно право на ползване на сгради на НЧ „Паисий Хилендарски - 1870" град Балчик; НЧ „Просвета - 1900" с. Соколово; НЧ „Велко Ангелов - 1940" с. Дропла и НЧ „Просвета - 1901 с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 494: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост; чл. 58 ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; §4 от ПЗР на Закона за народните читалища и във връзка със заявления вх. № 76-00-43/29.11.2018 г. от Настоятелството при НЧ „Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик; вх. № 76-00-44/30.11.2018 г. от Настоятелството при НЧ „Просвета - 1904" с. Соколово; вх. № 76-00-45/03.12.2018 г. от Настоятелството при НЧ „Велко Ангелов 1940" с. Дропла; вх. № 76-00-46/04.12.2018 г. настоятелството при НЧ „Просвета-1901" с. Оброчище:

            1. Общински съвет - Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на:

1.1.Народно читалище „Паисий  Хилендарски - 1870" гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, пл. „21 септември" №7,  представлявано от Председателя на читалищното настоятелство Станка Тодорова Ганчева върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3366/30.10.2008 г., а именно: читалищна сграда на четири етажа с РЗП 2992 м2, търговски обект на първи етаж с площ 130 м2 ведно с прилежащ терен с площ от 1433 м2, представляващ ПИ № 02508.82.167 по кадастралната карта на гр. Балчик.

1.2. Народно читалище „Просвета - 1900" с. Соколово, общ. Балчик, със седалище и адрес на управление с. Соколово ул. „Кирил и Методий" №57, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство Галина Неделчева Георгиева - Аджопова върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3338/13.08.2008 г., а именно: Читалищна сграда на два етажа със ЗП 577 м2 с идентификатор 67951.501.195.1 по кадастралната карта на с. Соколово, ведно с прилежащо дворно място с площ от 3061 м2 - ПИ № 67951.501.195 по кад. карта на с. Соколово.     

1.3. Народно читалище „Велко Ангелов - 1940" с. Дропла, общ. Балчик, със седалище и адрес на управление: с. Дропла, ул. „Стара планина" №3, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Николайчо Георгиев Маринов върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3339/13.08.2008 г., а именно:  Читалищна сграда на два етажа със застроена площ на І етаж 854 м2, на ІІ етаж 865 м2, с идентификатор 23769.501.306.1 и 23769.501.306.2 по кадастралната карта на с. Дропла.

1.4. Народно читалище „Просвета -1901" с. Оброчище, общ. Балчик, със седалище и адрес на управление: с. Оброчище, ул. „Малина" №6, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Анелия Богданова Димитрова върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3321/24.07.2008 г., а именно: Читалищна сграда на един етаж със ЗП 155 м2, ведно с дворно място с площ от 863 м2 с идентификатор 53120.503.15 по кадастралната карта на с. Оброчище.      

2. Определя срок на безвъзмездното ползване 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на договори за безвъзмездно право на ползване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0