• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 490 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 467 от Протокол № 30 от 18.10.2018.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 490: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 6, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл. 62, ал.2 от АПК във връзка с прието Решение № 467 по Протокол № 30/18.10.2018г., Общински съвет - Балчик 

РЕШИ:

1.      Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 467 от Протокол № 30/18.10.2018г. в частта, в която е дадено съгласие "- да се осигури изискуемото съфинансиране в размер на  71 289,93 евро, което представлява 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината",

      като вместо това приема:

"- Да се осигури изискуемото съфинансиране в размер на  71 325,57 евро, което представлява не по-малко от 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината."

2.      Останалата част от Решение № 467 от Протокол № 30/18.10.2018г. остава непроменена.

3.      Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка да бъде неразделна част и приложено към поправеното Решение № 467 от Протокол № 30 от 18.10.2018г. на Общински съвет- гр. Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0