• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 489 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 489: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Асен Ангелов Драгнев от гр. Балчик, ул. Тузла № 5, за закупуване на катетър, в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лева. В едномесечен срок да представи фактурата за закупения катетър в ОбС - Балчик.

2. Демир Митков Белчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

3. Жана Живкова Асенова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

4. Галя Колева Асенова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

5. Ставри Димитров Николов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Сание Мехмед Али.

6. Мария Райчева Събева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

7. Мария Георгиева Неделчева от с. Царичино, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Аксиния Момчева Дончева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

9. Гюлджихан Ибрямова Сюлман от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10. Бейхане Исмет Хасан от с. Ляхово, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

11. Коста Иванов Костов от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

12. Ангел Демиров Иванов от гр. Балчик, за социално подпомагане, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

13. Бахтъгюлер Себайдин Муртаза от гр. Балчик, за лечение и социално подпомагане, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

14. Ганка Илиева Йончева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

15. Момчил Тодоров Костов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

16. Съби Русев Андонов от с. Дъбрава, за лечението на Расим Събев на шест години, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

17. Милена Страхилова Стефанова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0, 1 не гласува