• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 488 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Приемане на Годишен финансов отчет на ТЦ Кранево ЕАД в ликвидация, за 2017 година.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 488: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Годишният финансов отчет на „Търговски център Кранево" ЕАД в ликвидация за 2017 година, ведно с Доклад за дейността за 2017 г., със заверка и Доклад от проверката на експерт - счетоводител - независим финансов одитор на „Търговски център Кранево" ЕАД в ликвидация за 2017 година.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 15 общински съветници

 „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1