• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 487 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. в програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 487: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик не дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в програмата за развитие на спорта, местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" да бъде завишен с 200 000 лева, субсидия за ФК "Черноморец" гр. Балчик, за приключване на полусезона във втора професионална футболна лига.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

 „ЗА" - 7; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10