• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 486 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинансиране на СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 486: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище в дофинансиране, да бъде завишен с 4 460 лева, за подмяна на осветлението в училището по разписание на РЗИ.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0