• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 485 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По двадесета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинансиране на Общинско читалищно сдружение - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 485: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинско читалищно сдружение - Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 1000 лева за покриване на недостига в бюджета, поради увеличение на цените на услуги и консумативи.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0