• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 484 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Промяна основните месечни заплати на кметовете на кметства.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 484: На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 (изм. и доп. ДВ бр.85 от 24.10.2017 г.), Приложение № 5 към чл.2, т.4 от същото постановление, изменя основните месечни заплати от 01.10.2018 г., както следва:

1. Кмет кметство с. Безводица                   - 900 лева                 

2. Кмет кметство с. Дропла                        - 900 лева

3. Кмет кметство с. Змеево                         - 900 лева

4. Кмет кметство с. Църква                        - 900 лева

5. Кмет кметство с. Дъбрава                      - 900 лева

6. Кмет кметство с. Преспа                        - 900 лева

7. Кмет кметство с. Рогачево                     - 900 лева

8. Кмет кметство с. Тригорци                    - 900 лева

9. Кмет кметство с. Бобовец                      - 900 лева

10. Кмет кметство с. Царичино                  - 900 лева

11. Кмет кметство с. Кремена                    - 900 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0