• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 483 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2018/2019 г-, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 483: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-226/17.10.2018год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие", общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2018/2019 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:


Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане за 2018/2019год.

ниви (лв./дка)

Балчик

55,00

Безводица

47,00

Бобовец

50,00

Гурково

42,00

Дропла

45,00

Дъбрава

41,00

Змеево

49,00

Карвуна

49,00

Кранево

37,00

Кремена

62,00

Ляхово

69,00

Оброчище

40,00

Преспа

50,00

Рогачево

40,00

Сенокос

49,00

Соколово

44,00

Стражица

40,00

Тригорци

41,00

Храброво

42,00

Царичино

49,00

Църква

40,00


Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0