• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 482 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Елена Тодорова Радева за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 482: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. 3  и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 43, ал. 1 и чл. 44 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-408/08.08.2018 г. от Елена Тодорова Радева, настанена по административен ред, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба на:

            1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 1, ет.1, вх. Б, бл. 22 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 94.91 м2 състоящ се от две стаи, кухня-трапезария и сервизни помещения; общи части с площ - 10.68 м2 и изба с площ от 9.87 м2, актуван с АОС № 121/29.09.1998 г., за сумата от 47 470.68 лв. (четиридесет и седем  хиляди четиристотин и седемдесет лева и 68 ст.) на наемателя на общинското жилище Владимир Владимиров Радев.  

            2.  Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1