• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 481 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Илия Трендафилов Романов и Румен Трендафилов Романов по отношение на ПИ № 02508.83.275 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 481: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-3/04.10.2018 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Илия Трендафилов Романов и Румен Трендафилов Романов по отношение на ПИ № 02508.83.275 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ІV, кв.86 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 662 м2, като Илия и Румен Романови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 48 м2 (четиридесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4767/08.10.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1730.00 лв. (хиляда седемстотин и тридесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0