• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 480 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Валентина Петкова Кирякова по отношение на ПИ № 02508.1.237 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 480: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/05.11.2018 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Валентина Петкова Киркова и Благовест  Петков Петков по отношение на ПИ № 02508.1.237 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХV, кв.26 по ПУП на вилна зона „Изгрев" гр. Балчик, целия с площ от 447 м2, като Валентина Киркова и Благовест Петков изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 37 м2 (тридесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4774/14.11.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1112.00 лв. (хиляда сто и дванадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0