• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 479 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ленко Цветанов Жеков по отношение на ПИ № 48982.501.357 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 479: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/07.11.2018 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и наследниците на Сийка Манева Жекова, а именно Цветан Жеков, Жеко Жеков и Ленко Жеков по отношение на ПИ № 48982.501.357 по кадастралната карта на с. Царичино, УПИ VІІІ, кв.2 по ПУП на с. Царичино, целия с площ от 1301 м2, като н-ци Сийка Манева Жекова изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 101 м2 (сто и един квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4772/08.11.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1070.00 лв. (хиляда и седемдесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0