• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 474 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По девета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.227 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 474: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2841/02.03.2007 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.74.227 по кадастралната карта на гр.Балчик (УПИ ІІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик), с площ от 462 м2  (четиристотин шестдесет и два квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 164.00 лв. (десет хиляди сто шестдесет и четири лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0