• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 471 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 471: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2018 г., приета с решение № 290 от 25.01.2018 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен урегулиран поземлен имот № І, кв.2046 с площ от 455 м2, представляващ ПИ № 02508.74.226 по кадастралната карта на гр. Балчик.   

- Незастроен урегулиран поземлен имот № ІІ, кв.2046 с площ от 462 м2, представляващ ПИ № 02508.74.227 по кадастралната карта на гр. Балчик.

- Незастроен урегулиран поземлен имот № ІІІ, кв.2046 с площ от 445 м2, представляващ ПИ № 02508.74.228 по кадастралната карта на гр. Балчик. 

- Незастроен урегулиран поземлен имот № ХХІІІ, кв.1046 с площ от 439 м2, представляващ ПИ № 02508.74.303 по кадастралната карта на гр. Балчик.      

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0