• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 470 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 314 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 470: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 314 по плана на гр. Балчик.

ІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0