• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 469 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Одобряване изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИVІІ - „за обществено обслужване", УПИ VІ - „за озеленяване" и улична регулация в обхвата на УПИ VІІ и УПИ VІ в кв. 35 по плана на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 469: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ VІІ - «за обществено обслужване», УПИ VІ - «за озеленяване» и улична регулация в обхвата на УПИ VІІ и УПИ VІ в кв.35 по плана на с.Кранево, община Балчик.

            ІІ. Задължава Кмета на общината в 7 - дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0