• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 468 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Определяне максимални и минимални цени на таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 468: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози и заявление в вх.№ 94-00-1142/12.11.2018 г. Общински съвет Балчик:

Променя определените с решения № 819 по протокол № 63 от 24.05.2011 г. и № 680 по протокол № 44 от 25.09.2014 г., съответно максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.00лв.

1.80лв.

Нощна тарифа

1.50лв.

2.00лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0