• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 467 Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализиране списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи за 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 467: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

1. Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение № 11в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018 г., поради настъпили промени във връзка с новата учебна 2018/2019 година.

2. Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за новата учебна 2018/2019 година, да се изплащат считано от дата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3. Задължава кмета на общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0, 1 не гласува