• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 428 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Сключване на договор  и изпълнение на проект по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 428: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с одобрен проект на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1.      Дава съгласие:

- Да се осигури изискуемото съфинансиране в размер на 15 007, 27  евро, което представлява 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината;

-  Да осигури средства в размер на  134 220 евро - невъзстановим разход по проекта.

- Гарантира, че Община Балчик ще осигури временно налични средства до тяхното възстановяване от Програмата.

- Одобрява и дава съгласие Кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Община Мангалия, Румъния във връзка с изпълнение на гореспоменатото проектно предложение;

- Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта;

- Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020,  Приоритет 1. Устойчиво развитие на туристическия сектор чрез разширяване на предлаганите туристически продукти и удължаване на туристическия сезон. Мярка 1.1.1 Поддържане и подобряване на транспортната, комуникационна и друга инфраструктура  на туризма.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0