• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 427 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 427: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Асибе Зиядинова Юнузова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

2. Вълко Станев Кънчев от с. Рогачево, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. Средствата да се получат от Илияна Димитрова - кмет на с. Рогачево.

3. Мария Михайлова Добрева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

4. Пена Илиева Банчева от с. Оброчище, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов - кмет на с. Оброчище.

5. Мария Радева Станева от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

6. Кирил Драгнев Сандев  от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

7. Еленка Димитрова Чапаева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Себайдин Ахмедов Алиев от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева. Средствата да се получат от Недрет Себайдинова Ахмедова - дъщеря.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0