• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 426 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III и УПИ VIII, кв. 170, по плана на гр. Балчик, с цел обединяване на двата УПИ и ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 426: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III и УПИ VIII, кв. 170, по плана на гр. Балчик, Община Балчик, с цел обединяване на двата УПИ и ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот, с отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот за „Жм - жилищно застрояване".

            II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1