• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 425 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация в обхвата на УПИ IV и разделяне на два нови УПИ в кв.35 по плана на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 425:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация в обхвата на УПИ IV и разделяне на два нови УПИ в кв. 35 по плана на с. Кранево,
община Балчик, с отреждане на новообразуваните урегулирани поземлени
имоти за «Ок-обществено обслужване» и «за озеленяване».

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи
действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0