• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 424 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По двадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Зорница Димитрова Браун, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.504.246 по кадастралната карта на с. Оброчище, в.з."Изгрев", община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 424:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС;  чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ  приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94З-336-1/09.05.2018 г., дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Зорница Димитрова Браун отгр.Балчик, по отношение на ПИ № 53120.504.246 по кадастралната карта на с.Оброчище, в.з. „Изгрев", УПИ ІІ, кв.30 по ПУП на в.з „Изгрев", с. Оброчище, целият с площ 572.00 м2, като Зорница Димитрова Браун изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 32.00 м2 (тридесет и два квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4759/03.07.2018 г

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 984.00 лв. /деветстотин осемдесет и четири лева/, без ДДС.

3.  Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0