• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 423 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.187 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 423:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

           1. Отменя  свое  Решение № 875 по Протокол № 67 от 30.08.2011 година, в частта му касаеща имот № 02508.81.187 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми" с площ от 491.00 м2, актуван с АОС 4118/19.07.2011 година. 

           2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4118/19.07.2011 г., представляващ незастроен поземлен имот в строителни граници № 02508.81.187 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми",  с площ от 491.00 м2  /четиристотин деветдесет и един  квадратни метра/.  

            3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 730.00 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и тридесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            4.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0