• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 422 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.421 по кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 422:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4760/03.07.2018  г., представляващ незастроен жилищен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18160.501.421 по кадастралната карта на село Гурково, община Балчик / УПИ ІІІ, кв.49 по ПУП на с.Гурково/, с площ от 1111.00 м2  /хиляда сто и единадесет  квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8888.00 лв. /осем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 15 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0