• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 421 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 421:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2018 г., приета с решение № 290 от 25.01.2018 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен жилищен урегулиран поземлен имот с площ от 1111.00 м2, представляващ № 18160.501.421 по кадастралната карта на село Гурково, община Балчик.   

- Незастроен поземлен имот с площ от 491 м2, представляващ № 02508.81.187 по кадастралната карта на гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 15 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0