• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 420 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, поради настъпила промяна в обстоятелството, относно местоживеене и настоящ адрес, съгласно приложение № 11-Б, прието с Решение № 43/25.01.2017 г., по Протокол № 20 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 420:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2018г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи  на Кръстинка Василева Михайлова-Георгиева- на социоконсултант в ДСП пътуваща по направление Царичино - Балчик и обратно.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 15 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0