• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 419 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 419:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ :

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община Балчик за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г., в размер на - 251,36 лв., отчетени като разход по Функция „Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10­51.

2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на ОбС Балчик за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г., в размер на - 140,00 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-51.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 15 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0