• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 418 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта за основните ремонти на община Балчик за 2018 г., и съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища в община Балчик през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 418: 1. Общински съвет Балчик не приема актуализирана инвестиционната програма за 2018 година в частта и за основните ремонти в размер на 1 015 523 лева.

2. Общински съвет Балчик не одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в частта и за основните ремонти  на четвъртокласната пътна мрежа в размер на 635 200 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

 „ЗА" - 7; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10

ПРЕГЛАСУВАНЕ ПОИМЕННО ПРОЕКТА - 17 общински съветници

 „ЗА" - 7; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10