• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 417 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на кметство Кранево в местна дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии", за почистване коритото на река Краневска

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 417:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на кметство Кранево в местна дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" да бъде завишен с 12 000 лева, за почистване на коритото на река Краневска.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0