• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 416 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение", за закупуване на рентгенов апарат за „Медицински център - І - Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 416:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 4 300 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за закупуване на рентгенов апарат за дентални снимки за "Медицински център - I - Балчик".

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0